Vedenie účtovnej, daňovej a mzdovej agendy vrátane ekonomického poradenstva.PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

kalkulacka


• Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov z daňového hľadiska
• Evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania
• Vedenie účtovnej evidencie došlých a odoslaných faktúr
• Spracovanie bankových výpisov
• Spracovanie pokladničných dokladov
• Spracovanie služobných ciest
• Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
• Evidencia krátkodobého majetku
• Ročná účtovná závierka / Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke/
• Vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO


• Spracovanie účtovných dokladov v peňažnom denníku a ich posúdenie z daňového hľadiska
• Evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania
• Evidencia pohľadávok a záväzkov
• Vedenie pokladničnej knihy
• Vedenie bankovej knihy
• Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
• Evidencia krátkodobého majetku
• Ročná účtovná závierka / Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch/
• Vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

MZDY A PERSONALISTIKA


• Výpočet miezd a odvodov
• Vypracovanie mesačných výkazov a odoslanie do sociálnej a zdravotnej poisťovne
• Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia a odoslanie na Daňový úrad
• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
• Mzdové listy
• Všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup / Prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovne, Evidenčné listy dôchodkového poistenia, Zápočtové listy,../