Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických.
Oprava vyhradených technických zariadení elektrickýchRevízie elektrických zariadení a bleskozvodov


• Revízia elektroinštalácie a spracovanie revíznej správy, v prípade záujmu vypracovanie projektu
• Východiskové revízie vykonávané pri elektroinštalácii nových stavieb alebo stavieb po rekonštrukcií, na novom alebo zrekonštruovanom zariadení pred jeho uvedením do prevádzky
• Pravidelné revízie v stanovených lehotách vykonávané pri elektroinštalácii počas prevádzkovania a na zariadení, ktoré je už v prevádzke
• Revízie bleskozvodov vykonávané pri novej inštalácii, po rekonštrukcii, v pravidelných intervaloch počas používania alebo po každom zásahu bleskom
• Revízie pracovných strojov a prístrojov

ImgElektrické inštalácie

Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa druhu objektu

Druh objektu a zariadenia Revízia
Murovaná obytná a kancelárska budova 5 rokov
Škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3 roky
Výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2 roky
Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 2 roky
Pojazdný a prevozný prostriedok 1 rok
Dočasná elektrická inštalácia 0,5 roka
Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

Vonkajšie vplyvy Druh prostredia Revízia
AA4 základné 5 rokov
AA5 normálne 5 rokov
AA1 až AA3 studené 3 roky
AA6 horúce 3 roky
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 % vlhké 3 roky
AD3 až AD8 mokré 1 rok
AF3 so zvýšenou koróznou agresivitou 3 roky
AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1 rok
AE5 a AE6 prašné s nehorľavým prachom 3 roky
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2 roky
AL2 s biologickými škodcami 3 roky
BE2 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2 roky
BE3 pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2 roky
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajšie 4 roky
AD2, AN2 pod prístreškom 4 roky

Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia


• Revízie elektrických spotrebičov ako sú počítače, monitory, tlačiarne, kopírky, variče, chladničky, predlžovacie prívody, ... vykonávané počas používania spotrebičov v pravidelných intervaloch
• Revízie elektrického ručného náradia ako sú vŕtačky, uhlové brúsky, zváračky, ... vykonávané počas používania náradia v pravidelných intervaloch

Img

Elektrické spotrebiče
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa spôsobu používania

Skupina A Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.
Skupina B Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, v záhradách).
Skupina C Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.
Skupina D Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby, atď.).
Skupina E Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa typu

Držané v ruke Prenosné spotrebiče určené na to, aby boli behom normálneho používania držané v ruke.
Prenosné Spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje alebo iné než pripevnené spotrebiče o hmotnosti menšej než 18 kg.
Neprenosné Spotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.
Pripevnené Spotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.
Lehoty revízií elektrických spotrebičov podľa normy STN 33 1610

Skupina Držané v ruke Prenosné Neprenosné a pripevnené
A Kontrola aj revízia vzdy pred vydaním používateľovi Kontrola aj revízia vzdy pred vydaním používateľovi Kontrola aj revízia vzdy pred vydaním používateľovi
B Kontrola pred použitím, Revízia 1 x za 3 mesiace Kontrola pred použitím, Revízia 1 x za 3 mesiace Kontrola pred použitím, Revízia 1 x za 6 mesiacov
C Kontrola pred použitím, Revízia 1 x za 6 mesiacov Kontrola pred použitím, Revízia 1 x za 12 mesiacov Kontrola pred použitím, Revízia podľa STN 331500
D Kontrola 1x za týždeň, Revízia 1 x za 12 mesiacov Kontrola 1x za mesiac, Revízia 1 x za 12 mesiacov Kontrola 1x za 3 mesiace, Revízia podľa STN 331500
E Kontrola 1x za mesiac Revízia 1 x za 12 mesiacov Kontrola 1x za 6 mesiacov Revízia 1 x za 24 mesiacov Kontrola 1x za 12 mesiacov Revízia podľa STN 331500
Elektrické náradie
Rozdelenie elektrického náradia podľa spôsobu používania

Skupina
A S náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne).
B S náradím sa pracuje často a krátko (100 až 250 prevádzkových hodín ročne).
C S náradím sa pracuje často a dlhšie (nad 250 prevádzkových hodín ročne).
Lehoty revízií elektrického ručného náradia podľa normy STN 33 1600

Skupina Trieda ochrany Revízia
A 1 6 mesiacov
A 2 a 3 12 mesiacov
B 1 3 mesiace
B 2 a 3 6 mesiacov
C 1 2 mesiace
C 2 a 3 3 mesiace
Ochrana pred vniknutím pevných cudzích predmetov

1. číslica Stupeň ochrany Definícia
IP 0x bez ochrany
IP 1x chrbtom ruky (>50mm) Guľôčka s priemerom 50mm nesmie preniknúť cez obal.
IP 2x prstom Guľôčka s priemerom 12,5mm nesmie preniknúť cez obal. /td>
IP 3x nástrojom Guľôčka s priemerom 2,5mm nesmie preniknúť cez obal.
IP 4x nástrojom, drôtom Guľôčka s priemerom 1mm nesmie preniknúť cez obal.
IP 5x akoukoľvek pomôckou Vnikajúcemu prachu nie je možné úplne zabrániť.
IP 6x akoukoľvek pomôckou Žiadne vniknutie prachu.
Ochrana pred vniknutím vody

2. číslica Stupeň ochrany
IP x0 bez ochrany
IP x1 zvislo padajúce kvapky
IP x2 šikmo padajúce kvapky (do 15°)
IP x3 kropenie vodou (dážď)
IP x4 striekajúca
IP x5 tryskajúca
IP x6 intenzívne tryskajúca a vlnobitie
IP x7 dočasné ponorenie
IP x8 trvalé ponorenieMontáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov


• Montáž, rekonštrukcia a údržba elektroinštalácie v rodinných domoch, bytových domoch, bytových jednotkách ako i v obchodných a administratívnych priestoroch a priemyselných objektoch – vymieňame staré elektrické rozvody za nové, poistky za moderné ističe, inštalujeme prúdové chrániče, prepäťové ochrany,...
• Elektrické prípojky k rodinným domom a pod.
• Napojenie elektrospotrebičov, vstavaných spotrebičov, či iných elektrických spotrebičov
• Projektovanie elektroinštalácie v rodinných domoch, bytoch, ...
• MontážBleskozvody

Lehoty revízií el. zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia

Druh objektu a zariadenia Revízia
Hladina ochrany I a II 2 roky
Hladina ochrany III a IV 4 roky
Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 rok


Img